• Safety I/O Modules -  Output modules
AS-i Safety Output Module (M12), IP67

Safety I/O Modules - Output modules